Vietnam Government-May 31, 2015-Part II

Dr. Lý Huỳnh Sanh, Spokesman of the Provisional National Government of Vietnam exposed Vietnam community in Vietnam Library-Southern California May 31, 2015 - Part II

Vietnam Government-May 31, 2015-Part I

Vietnam Government and Prime Minister Đào Minh Quân exposed Vietnam community in Vietnam Library-Southern California May 31, 2015 by Dr. Lý Huỳnh Sanh

Press conference date 04/19/2015 Part 1 of 4

Press conference of the National Government of Vietnam in Westminster Civic Center-Southern California-date 04/19/2015 to announce a lawsuit crime Communist China and the right strategy to dissolve the evil Communist Vietnam-Complete Part 1 OF 4.

Ḥop báo c̉ua CPQGVNLT tại Trung Tâm Civic Center thành phố Westminster-Nam Cali ngày 19/04/2015 đ̉ê công bổ đơn kịên ṭôi ác Tàu C̣ông và sách lựơc gỉai th̉ê tà quyền CSVN - phần 1 of 4

Press conference date 04/19/2015 Part 2 of 4

Press conference of the National Government of Vietnam in Westminster Civic Center-Southern California-date 04/19/2015 to announce a lawsuit crime Communist China and the right strategy to dissolve the evil Communist Vietnam-Complete Part 2 of 4

Ḥop báo c̉ua CPQGVNLT ṭai Trung Tâm Civic Center thành phố Westminster-Nam Cali ngày 19/04/2015 đ̉ê công bổ đơn kịên ṭôi ác Tàu C̣ông và sách lựơc gỉai th̉ê tà quyền CSVN - Phần 2/4

Press conference of the National Government of Vietnam in Westminster Civic Center-Southern California-date 04/19/2015-Part 1

Press conference of the National Government of Vietnam in Westminster Civic Center-Southern California-date 04/19/2015 to announce a lawsuit crime Communist China and the right strategy to dissolve the evil Communist Vietnam-Complete Part 1.

Họp báo c̉ua CPQGVNLT ṭai Trung Tâm Civic Center thành phố Westminster-Nam Cali ngày 19/04/2015 đ̉ê công bổ đơn kịên ṭôi ác Tàu C̣ông và sách lược gỉai th̉ê tà quyền CSVN-Toàn Phần 1.